21. 2. sa niesol v znamení KARNEVALU. Po škole od rána pobehovali rôzne masky. Spoločne sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde pre deti bola prichystaná zábava a veľa súťaží. Všetci sme si zatancovali, občerstvili sa. Na konci si všetky deti odniesli tombolu.

 

 

 

19.2. sa uskutočnilo školské kolo v PREDNESE poézie a prózy. Do súťaže sa zapojili žiaci 2. - 4. ročníka. Osobitnú kategóriu sme vytvorili aj pre prvákov. Tí sa prednesu zhostili na výbornú. Víťazi postupujú do okresného kola Vajanského Martin. 

13.2. sme na DOD v našej škole privítali predškolákov spolu s rodičmi. Deti aj rodičia si prezreli priestory školy. Pokým deti boli zamestnané zábavnými činnosťami, rodičia dostalli odpovede na svoje otázky týkajúce sa chodu školy. Dúfame, že sme ich zaujali a stretneme sa s nimi na zápise. 

Rodičia  PRVÁKOV sa vrátili späť do školských lavích. Spolu so svojimi deťmi strávili deň v škole. Stali sa z nich opäť prváci. Učili sa čítať a písať písmená, počítať. Vyskúšali si interaktívne učenie. Spoločne si zasúťažili. Na výtvarnej výchove pomáhali strihať, kresliť stromčeky. Cez veľkú prestávku si mohli vypiť kávu. Svoj návrat do školy zvládli na jednotku.

 

 

 

V rámci projektu škola podporujúca zdravie sa naši žiaci oboznámili s celosvetovou organizáciou UNICEF. Koordinátorka ŠPZ pre nich pripravila zaujímavú prezentáciu o tejto organizácii, o ich činnosti a pomoci deťom. Porozprávala rôzne zaujímavosti, ktoré donútili deti premýšľať, vyslovovali svoje vlastné názory a nápady,  ako by aj oni mohli pomôcť. Na záver každá trieda dostala za úlohu vytvoriť zoznam, ako by sa dalo týmto deťom pomôcť.

5.12. sme pripravili pre rodičov a starých rodičov MIKULÁŠSKO - VIANOČNÚ BESIEDKU. Deti mali krásne vystúpenie, za ktoré boli odmenené veľkým potleskom. Prišiel aj Mikuláš, ktoríý obdaril deti za ich snahu veľkým balíčkom.

22. 11. žiaci našej školy v rámci ZDRAVE J VÝŽIVY pripravovali rôzne dobroty -  pomazánky, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, koktaily, nepečené koláčiky. Počas dvoch mesiacov si zbierali junáky, za ktoré si mohli tieto dobroty nakúpiť. A že im chutilo, svedčili prázdne misky. Každá trieda si zarobila veľké množstvo junákov. Takže  sa ich námaha  vyplatila.

 

Žiaci našej školy  navštívili DOD na Lekárskej fakulte v Martine. Mohli si vyskúšať umelé dýchanie, popočúvať tlkot srdca, vyskúšať laparoskopickú operáciu. Budúci lekári im porozprávali o ľudských orgánoch a  o ich funkcii a potrebe pre život človeka. Deťom sa tu veľmi páčilo. Poďakovanie patrí aj  našej mamine pani Pittnerovej, ktorá nám toto stretnutie sprostredkovala.

9.10. navštívili našu školu vojaci, ktorí nám predviedli ukážku techniky, prezentáciu podzemných vojenských síl.Deti si mohli vyskúšať výstroj, obzrieť zbrane. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ktoré sa deťom veľmi páčilo.

Brány našej ŠKOLY sa znova otvorili 3.septembra. Aj v tomto roku sme privítali hlavne našich nových prvákov, na ktorých už boli všetci zvedaví. Na privítanie dostali od pani starostky farbičky a lepidlo a od rodičovského združenia knihu, ktorú si na konci školského roka prečítajú sami. Dúfame, že sa im bude v škole páčiť. Držíme im palce.

 

 

 

 

 

23.5. nás navštívili pán Bohunický a pán Hoffmann, aby našim deťom porozprávali niečo o VČELÁCH. Sú to skúsení včelári, ktorí mali čo deťom povedať. Ich rozprávanie bolo veľmi zaujímavé a pútavé, čo viedlo deti k mnohým otázkam. Na záver dostali deti medové cukríky.

 

 

13. 5. deti našej školy potešili nielen svoje mamy, ale aj všetky ženy z obce svojim vystúpením pri príležitosti DŇA MATIEK. Ich snahu ocenili nielen potleskom, ale aj veľkou pochvalou. Prváci svojim mamám darovali kvietok.

 

Vďaka NADÁCII Volkswagen Slovakia a ich zamestnaneckému projektu sme  znovu získali 1000 eur na vzdelávanie v oblasti vzdelávanie v technike. Poďakovanie patrí pánovi Marianovi Pšenkovi, ktorý nám pomáhal zrealizovať tento projekt. Za získané peniaze sme zakúpili konštrukčné stavebnice, ktoré budú u detí rozvíjať praktické pracovné zručnosti,motoriku, trpezlivosť pri práci. Využijú ich nielen na vyučovaní, ale aj pri voľnočasových aktivitách.

9.5. sme navštívili pracovisko BRANTNER. Deťom ukázali akým spôsobom treba triediť odpad, a čo patrí do ktorého koša. Pozreli si aj triediacu linku, kde zamestnanci triedili papier. Videli roztrienený a zlisovaný odpad, ktorý je je následne odosielaný  pre ďalšie spracovanie. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná.

 

30.4. k nám opäť zavítali kamaráti z NEPZ - organizácie zameranej na ochranu dažďových pralesov a prírody v Kremnických vrchoch. Dnes nám porozprávali o prírode a zvieratách Afriky. Rozprávali sme sa o ochrane prírody na Slovensku, o tom ako triediť odpad, aby naša planéta ostala nezničená.

26.4. prišli do našej školy dievčatá  zo ZŠ A. Stodolu, aby nám spolu s pani vychovávateľkou Žofkou ukázali jogové cvičenia. Deti si s nimi zacvičili jednoduché zostavy, ktoré môžu skúšať aj doma. JOGA  sa im veľmi páčila,  a my sa tešíme na ďalšie stretnutia s nimi.

 

Aj v tomto roku sme si pripomenuli DEŇ ZEME rôznymi aktivitami. Deti zhotovili plagáty,s ktorými prešli obcou a informovali občanov o potrebe ochrany prírody. Pred obecným úradom vyrábali výrobky z prírodných  a odpadových materiálov. Občania mohli nosiť malé batérie, ktoré škola zbiera.Zapojili sa do výtvarnej súťaže zameranej na prírodu. 

25.4. k nám do školy prišli medici, aby naše deti zábavnou formou naučili, čo je pre naše zdravie najlepšie. Porozprávali sa o zdravých maškrtách a na záver si spravili krátky kvíz. BESEDA bola veľmi poučná a deti si z nej odniesli veľa zaujímavostí.

11.4. sa škola otvorila pre budúcich prvákov. Deti  absolvovali ZÁPIS do 1. ročníka. Aj v tomto roku ich bolo neúrekom. Ukázali, akí sú šikovní, a čo všetko už vedia. Budeme sa na nich tešiť v septembri.

1. marec sa niesol v znamení KARNEVALU. Ráno namiesto žiakov do školy vchádzali kostri, bojovníci, princezné, čarodejnice, mačky, zajace.... Spoločne sme sa vyšantili pri dobrej hudbe. Nechýbali ani rôzne súťaže. Nakoniec každá maska bola odmenená. 

28.2. sme na DOD privítali budúcich prvákov spolu s ich rodičmi. Deti a pani učiteľky pre nich pripravili zaujímavé aktivity.  Mohli si vyskúšať prácu na interaktívnej tabuli, prácu s počítačom, zhotoviť si darček na pamiatku. Rodičom p.učiteľky poskytli informácie,  ktoré ich zaujímali. Dúfame, že sa im u nás páčilo a tešíme sa na nich na zápise.

 

27.2. sa uskutočnilo školské kolo v PREDNESE poézie a prózy. Deti sa prezentovali zaujímavými básňami. Každý súťažiaci sa veľmi snažil a dal zo seba to najlepšie. Vystúpenie sa páčilo aj ostatným spolužiakom, ktorí nešetrili potleskom.

Dnes 21.2. k nám na BESEDU prišla pani doktorka Maňková, ktorá porozprávala deťom o prevencii chorôb, o zdravom životnom štýle, detských úrazoch a zaujímavostiach zo sveta detského lekára. Deťom sa jejrozprávanie veľmi páčilo.

 12.2.  sme si v škole v rámci prevencie proti chrípke pripravili ČAJOVÉ DOPOLUDNIE. Pani vychovávateľky uvarili deťom voňavé čaje. Nechýbalo ani čajové pečivo, na ktorom si pochutnali. Porozprávali si aj o význame prevencie proti ochoreniam.

 

 

7.2. sme sa stretli v MŠ na BÁBKOVOM predstavení Myšky. Predstavenie bolo nielen zábavné, ale aj poučné. Dúfame, že si deti z neho odniesli aj ponaučenie.

 

12.12.  k nám na VIANOČNÚ BESIEDKU zavítal aj oneskorený Mikuláš, ktorému deti pripravili vianočný program plný scénok, básní, piesní a tancov. Svojím vystúpením potešili aj svojich rodičov a starých rodičov. Mikuláš ich za odmenu obdaroval balíčkami.  

 

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli 2 % pre našu školu. Vyzbieralo sa 773,18 eur. Za tieto prostriedky sme zakúpili stoly do počítačovej učebne, počítadielka pre prvákov, stuhy na cvičenie a kostýmové čiapky zvierat.

29.10. prišli k nám do školy na návštevu STARÍ RODIČIA. Spolu so svojími vnúčatami strávili zábavné dopoludnie. Deti si pre nich pripravili vystúpenie. Po ňom už spoločne plnili zaujímavé úlohy. Štvrtáci učili svojich starých rodičov pracovať s počítačom, prváci prácu s interaktívnou tabuľou. Zahrali sa na Popolušky, precvičili pamäť  pri plnení logických úloh. O občerstvenie sa postarali starí rodičia a o obsluhu štvrtáci. Akcia bola spojená aj s výstavou jesenných plodov.

Dnes 5.10. k nám do školy zavítala pani policajtka - preventistka, ktorá deťom  porozprávala o nástrahách internetu, o tolerancii a diskriminácii, o tom, čo je násilie. Deti svoje poznatky zúročili v pracovných zošitoch detskej policajnej akadémie. Za svoje vedomosti a poznatky boli odmenené pochvalou. BESEDA sa deťom veľmi páčila.

 

21. 9. sme navštívili DOD v kasárňach na Severe. Vojaci mali pre deti pripravený zaujímavý program. Videli ukážky zásahu polície, vojakov, vojenskej techniky, mohli si vyskúšať streľbu, prvú pomoc a vidieť slávnostnú prísahu vojakov. Domov si odnášali nielen pomaľované tváre, ale aj mnoho zážitkov.

 

 

 

Vďaka NADÁCII Volkswagen Slovakia a ich zamestnaneckému projektu sme získali 1000 eur na vzdelávanie v oblasti pohybovej výchovy. Poďakovanie patrí pánovi Marianovi Pšenkovi ml, ktorý nám pomáhal zrealizovať tento projekt. Za získané peniaze sme zakúpili  štyri kusy vonkajšieho  sedenia, ktoré bude využívané nielen na exteriérové vyučovanie, ale aj ako oddychovo- relaxačná zóna po vykonaní pohybových aktivít, pri činnostiach v ŠKD. 

 

 

 

 

Vďaka NADÁCII Volkswagen Slovakia a ich zamestnaneckému projektu sme získali  aj druhý grant v hodnote 1000 eur na projekt „Bezpečné kolesá“,  vzdelávanie v oblasti Dopravnej výchovy. Poďakovanie patrí pánovi Leštinskému, ktorý nám pomáhal zrealizovať tento projekt. Za získané peniaze sme zakúpili  3 detské bicykle, 8 kolobežiek a 4 cyklo prilby. Využijeme ich na realizáciu dopravnej výchovy ha dopravnom ihrisku, ale aj v rámci voľnočasových aktivít v ŠKD.