Vnútorný poriadok ŠKD

 

Školský klub detí pri ZŠ Dražkovce

 

Vnútorný poriadok ŠKD

 

1. Riadenie a organizácia ŠKD

·         Školský klub detí riadi riaditeľ školy.

·         Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka.

·         Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí.

·         V jednom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 detí.

 

2. Prevádzka ŠKD

       Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja  a štátnych sviatkov a školských prázdnin denne do 16. 00 h.

 • ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku v ŠKD.

3. Zaraďovanie detí do ŠKD

 • Deti sa  do ŠKD  zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky  podanej zákonným zástupcom.
 • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.
 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti prihlásené na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

 

4. Výchovno-vzdelávacia činnosť

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na oblasti výchovno-vzdelávaciu. pracovno – technickú, enviromentálnu, spoločensko-vednú, esteticko-výchovnú a telovýchovnú. Vychádza z výchovného programu ŠKD.
 • Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného charakteru, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
 • V oblasti rekreačného charakteru- vychádzkami, výletmi, športom a cvičením sa umožňuje deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí.
 • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov vychovávateľky opakujú učivo formou didaktických hier a individuálne vypracúvajú písomné domáce úlohy.
 • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne v sprievode vychovávateľky vždy čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne s vychovávateľkou. Stravné zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej jedálne.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonáva vychovávateľka.
 • Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využíva školský dvor, futbalové ihrisko a iné objekty v obci.

 

5. Dochádzka detí do ŠKD.

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. Toto oznámenie musí obsahovať dátum, čas a spôsob odchodu, podpis rodiča ( zákonného zástupcu).
 • Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť, alebo odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca. Rodičia musia tieto zmeny oznámiť písomne.
 • Deti z ŠKD odchádzajú na základe informácie na zápisnom lístku o odchode žiaka. Inak je dieťa uvoľnené iba na písomné požiadanie rodiča.

 

6. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí v ŠKD

 • Za bezpečnosť detí počas celého  pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. Na krúžku vedúci krúžku, ktorý deti osobne prevezme a odovzdá vychovávateľke.
 • Prechod detí v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.
 • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.
 • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi to rodičom, vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
 • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 • Deti majú osobné veci- ošatenie, označené.
 • Z miesta podujatia môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodiča.
 • Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa vážne zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom telefonicky rodičov.
 • Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky. Pitný režim dieťaťa v popoludňajších hodinách zabezpečuje jeho zákonný zástupca.
 • V prípade nevyzdvihnutia dieťaťa z ŠKD počká vychovávateľka s dieťaťom ešte 20 minút, a potom telefonicky upovedomí rodičov.
 • Správanie žiaka v ŠKD sa riadi školským poriadkom pre žiakov.

 

6. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD sú 4€ mesačne na jedno dieťa.
 • Príspevok uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa príslušného mesiaca. Rodič príspevok uhrádza prostredníctvom vychovávateľky, ktorá vypíše šek a odovzdá zákonnému zástupcovi.
 • Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Po predložení dokladov o sociálnej podpore môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
 • Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli použité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

 

7. Záverečné ustanovenie

Podľa tohto vnútorného poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 2. septembra 2010.

 

 

V Dražkovciach dňa 2. septembra 2010                ................................................

                                                                                  riaditeľka školy