Určenie mesačného príspevku na ŠKD

 

O B E C   D R A Ž K O V C E

Z á k l a d n á    š k o l a    D r a ž k o v c e

U R Č E N I E

mesačného príspevku na ŠKD

Riaditeľka Základnej školy v Dražkovciach

u r č u j e

 s účinnosťou od 1. januára 2014 výšku mesačného príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD

 

na 7 Eur

 

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

( § 114, bod 3) školského zákona )

 

                                    V Dražkovciach dňa 1. 1. 2014           Mgr. Renáta Šimková

                                                                                                riaditeľka školy