História školy

 

Naša škola má viac než storočnú históriu. Vznikla v roku 1898 ako štátna ľudová škola, v ktorej prvým učiteľom bol Ľudovít Krasnec. Vyučovalo sa v maďarskom jazyku, len náboženstvo sa vyučovalo po slovensky.  Po prijatí zákona č. 95/48 o základnej úprave jednotného školstva sa zaviedla deväťročná povinná školská dochádzka a Evanjelická a.v. slovenská ľudová škola sa premenovala na Národnú školu Dražkovce. Od roku 1961/62 získala škola štatút Základnej  deväťročnej školy s 1. -5. ročníkom, prestala sa vyučovať náboženská výchova.  V školskom roku 1980/81 dražkovská škola nesie názov Základná škola s 1. -4. ročníkom. Piaty ročník sa pričleňuje k ZŠ Nadi Hejnej v Martine.


Súčasnosť školy

 

Škola leží uprostred malebnej dedinky obklopenej krásnym prírodným prostredím turčianskej záhradky, v objatí košatej storočnej lipy. Zriaďovateľom školy je Obec Dražkovce. Sme neplnoorganizovaná škola pre 1. -4. ročník, ktorú navštevujú žiaci zo spádových obcí Dražkovce, Diaková, Dolný Kalník, Horný Kalník a Turčianske Jaseno. Vyučuje sa v štyroch triedach. Na škola pracuje jedno oddelenie ŠKD.

Čo Vám a Vašim deťom ponúkame?

 

-  Školu rodinného typu, kde deti vychovávame k zdravému životnému štýlu

-  Naša škola je začlenená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie

-  Modernú didaktickú techniku (interaktívne tabule, notebooky, dataprojektory), ktorá sa využíva pri vyučovaní

Školský klub detí, ktorý je v prevádzke do 16,30 hod. s pestrou záujmovou činnosťou, s pitným režimom, možnosť stravovania v ŠJ pri MŠ.

-  Možnosť rozvíjania talentu a záujmov detí činnosťou v záujmových krúžkoch -  Uskutočňujeme Projektové dni, Tvorivé dielne, zaujímavé mimoškolské aktivity

-  Máme výbornú spoluprácu s OÚ, MŠ Dražkovce, CVČ T.Štiavnička, CPPP a P Martin

-  Zapájame sa do kultúrnych akcií obce (Deň matiek, Deň dôchodcov, Oslavy Vianoc)

 

a v neposlednom rade kolektív zamestnancov, ktorým ide a spoločný cieľ: DOBRO DETÍ A SPOKOJNOSŤ RODIČOV


Organizácia šk. roka 2020/2021

 

Škola sa otvára o 6.00 hod

Organizácia vyučovania:

1.   vyuč. hodina              7.50 – 8.35 hod.               10 min. prestávka

2.   vyuč. hodina              8.45 – 9.30 hod.               20 min. prestávka

3.   vyuč. hodina              9.50 –10.35 hod.               5 min. prestávka

4.   vyuč. hodina             10.40 – 11.25 hod.             5 min. prestávka 

5.   vyuč. hodina             11.30 – 12.15 hod. 

6.   vyuč. hodina             12.50 – 13.35 hod. 

 

Obed:                             12.15 – 12.50 hod.        

Výchovná činnosť ŠKD:     do 16.30 hod.

Úradné hodiny: denne od  13.00 – 14.00 hod.