OBEC DRAŽKOVCE

Obecný úrad

Dražkovce 45, 038 02

 

Obec Dražkovce v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.Z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy Dražkovce, Dražkovce 59,

038 02 Dražkovce

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky

 

-  kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. 

   o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

   niektorých zákonov,

- prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z.z.,

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,

- bezúhonnosť podľa § 15, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.,

- zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,

- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,

- znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov

 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- overené kópie dokladov o vzdelaní a prvej atestácii,

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.,

- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.,

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane

  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

 

Platové podmienky

 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 338/2019 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie ZŠ Dražkovce 59 – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 25.06.2021 na adresu: Obec Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02

 

Termín a miesto konania výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi Rada školy.

 

Dražkovce, 10.6.2021

 

                                                                                            Eva Gáborová, starostka obce

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Základná škola Dražkovce, príjme do pracovného pomeru

 • učiteľa /učiteľku pre 1.stupeň ZŠ na dobu neurčitú a
 • vychovávateľku do ŠKD na dobu určitú za materskú dovolenku.

 Požadované kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní – pri osobnom pohovore
 • súhlas so spracovaním údajov

Požadované doklady posielajte do 25.06.2021 na adresu školy: ZŠ Dražkovce 59, 038 02 Dražkovce, alebo e-mail: zsdrazkovce@post.sk

 

 

Vážení rodičia, žiaci, priaznivci našej školy.


S poteším Vám oznamujeme, že pripravujeme novú webovú stránku našej školy.

Novú stránku nájdete na adrese:

zsdrazkovce.edupage.org

(pozorne zadávajte každé písmeno, prípadne kliknite na link).

V rámci novej stránky a služby EDUPAGE, budeme využívať aj ďalšie možnosti

na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu

(pravdepodobne od budúceho školského roka).

Táto naša pôvodná stránka zostáva aj naďalej v platnosti

tak isto ako aj naša facebookova stránka.

Úplný a konečný prechod len na novú stránku plánujeme neskôr,

o čom Vás budeme včas informovať.

 

Ďakujeme

 

 

 

 

Vážení rodičia,   

                                                                                                                                                  

na základe rozhodnutia RUVZ v Martine, bude naša škola

v karanténe od  29.03.2021 do 10.04.2021 

z dôvodu pozitívneho výsledku u nášho žiaka. 

Po doporučení hygieny a vo vlastnom záujme sa môžete vy a vaše dieťa dať dobrovoľne

otestovať po nahlásení na hygienu p. Olosovej.   

Prípadné zmeny vám dáme včas vedieť.

Počas karantény bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

 

 • Oznam o organizácii vyučovania ZŠ od 12.04.2021

   

  Milí rodičia a žiaci, želáme Vám všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

  Po Veľkej noci nastupujú žiaci dňa 12.04.2021 na prezenčné vyučovanie v režime a za podmienok ako doteraz, 1 zákonný zástupca predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlásenie typ 11 a o negatívnom teste nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní COVID.

 

Zápis do prvého ročníka:

Pozývame všetkých budúcich prvákov a ich rodičov
na zápis do našej školy v dňoch 9. a 10. apríla.
Kontakty pre viac informácií:
Mobil:0905825750
Pevná linka: +421434132003
E-mail: zsdrazkovce@post.sk

 

 

Vážení rodičia,

na základe pokynov ministerstva školstva zriaďovateľ našej školy zvážil využitie svojej právomoci otvoriť prezenčnú formu výučby pre všetkých žiakov. Prihliadal pri tom na personálne,  priestorové podmienky a epidemiologickú situáciu v obci. 

Preto budeme od pondelka 8.3.2021 pokračovať v PREZENČNEJ VÝUČBE (v škole) žiakov v súlade s bezpečnostnými a ochrannými opatreniami.

Naďalej platí:

- testovaný 1 rodič

- podpísané čestné vyhlásenie

 

Z dôvodu PN dvoch vychovávateľov bude skrátená doba prevádzky do 15:30 hod.

 

 

Vitajte na stránkach našej školy, ktorej cieľom je byť školou, v ktorej pracujú, rozvíjajú sa a vzdelávajú slobodné a rovnoprávne osobnosti s cieľom vedieť uplatniť nadobudnuté kompetencie v praktickom živote.

 

 

 

  

  Naša škola je zapojená do projektu RECYKLOHRY, ktorý sa venuje zberu použitých batérií a zberu veľmi malého elektroodpadu. Zber prebieha počas celého školského roku. 

    V rámci programu RECYKLOHRY sa získavajú  body:
   Za splnenie  vyhlásených úloh.
 • Za každý celý 1 kg čistej hmotnosti odovzdaného drobného elektroodpadu budú škole pripísané na bodový účet 3 body. 
 • Za odovzdané použité batérie budú škole pripisované body na základe odovzaného množstva:
  • viac ako 19 kg – 5 bodov za 1 kg batérií
  • 12-19 kg – 4 body za 1 kg batérií
  • menej ako 12 kg – 2 body za 1 kg batérií

 

                          

Viac informácií zo života školy nájdete na našej facebookovej stránke  ZŠ Dražkovce.